БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Аймгийн ГХБХБГазар 2017 онд:

      Аймгийн хэмжээнд 2017 оны хагас жилийн байдлаар 19083 иргэнд 2105.3 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс: Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 19080  иргэнд 2105.13 га, шинээр 1113.4 га газрыг 12120 иргэнд, одоо эзэмшиж байгаа 991.8 га газрыг 6960 иргэнд, аж ахуйн зориулалтаар 3 иргэнд 0.17 га газрыг өмчлүүлсэн. Газар өмчлөлийн явц 26 хувьтай байна. 2017 онд Батширээт, Батноров сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг ГЗБГЗЗГазар болон “Вектор мэп” ХХК-тай хамтран хийсэн. Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд” төсөлтэй  хамтран Дэлгэрхаан, Батноров, Батширээт, Норовлин, Хэрлэн сумын Өлзийт тосгонд 2017-2020 онд хэрэгжүүлэхээр болж энэхүү ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/205 дугаар захирамжаар Аймгийн бэлчээр менежментийн ажлын хэсэг байгуулагдаж,  2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулсан. Одоогоор аймгийн хэмжээнд төсөл хэрэгжиж байгаа 5 суманд нийт 34 бэлчээр ашиглалтын хэсэг /БАХ/ байгуулсан. Хэрлэн сумын Дулааны энгэрт  200 га талбайд Глобус ХХК 2017 онд 42 га-д 8-н төрлийн олон наст үетэн болон буурцат ургамалыг 6 дугаар  сард тариалсан. 2017 онд “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлэх ажлыг” хүрээнд гаргасан зөрүүтэй мэдээллийн жагсаалтын дагуу зөрчил арилгах арга хэмжээг Баянхутаг, Галшар, Дархан, Баянмөнх, Мөрөн, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр, Дэлгэрхаан, Цэнхэрмандал, Батноров, Норовлин гэсэн 11 суманд авч хэрэгжүүлж газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх тухай 1329 нэгж талбарт сумын Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулаад байна. Газрын төлбөрийн ногдол 139.4 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 121.1 сая төгрөг төвлөрүүлээд байна. 2017 онд 42 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдаа явагдаж  147.2 сая төгрөг төвлөрүүлээд байна.

        2017 онд Хэнтий аймагт улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 11 тэрбум 868.56 сая төгрөгний бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж тэдгээрт барилга захиалагчийг хяналтыг гүйцэтгэн ажиллаж байна. Үүнд: Улсын төсвийн 9 тэрбум 926.5 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 6 барилга байгууламжийн угсралтын ажил гүйцэтгэгдэж байгаагаас Нэгдсэн эмнэлгийн барилга, Бэрх тосгоны аврах гал унтраах ангийн барилга, Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн авто замын шинэчлэлийн ажлууд 100% ашиглалтад орсон бол Хан Хэнтий  чуулгын  барилга, Биндэр суманд хэрэгжиж буй “Сумын төвийн шинэчлэл” төслийн ажил, Биндэр сумын 640 хүүхдийн сургуулийн барилга угсралтын ажлууд 4-р улиралд ашиглалтад оруулахаар баригдаж байна. БХБЯам, ЭМСЯам болон БСШУЯамны захиалгаар Улсын төсвийн 919.26 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 10 барилга объектод их засварын ажил хийгдэж бүгд 100% дуусаж ашиглалтад ороод байна. ОНХСангийн 1 тэрбум 22.8 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 3 барилга угсралтын ажил, 4 дэд бүтцийн ажил, 2 их засварын ажил, 2 зам арчилгааний ажил  нийт 11 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаагаас Цэнхэрмандал суманд баригдсан шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн барилга, зам арчилгааны ажлууд, дэд бүтцийг сайжруулах ажлууд 100% дууссан. 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар улсын төсөвт төвлөрүүлэх 42 сая төгрөгийн орлогоос  74 сая төгрөг төвлөрүүлж орлого 176.3 хувьтай. Үүнээс: Барилгын техник хяналтын орлого 30 сая төгрөгөөс 55 сая төвлөрүүлж 183.4 хувь, газрын үйл ажиллагаатай холбоотой орлого 12 сая  төгрөгөөс 19 сая төгрөг төвлөрүүлж 158.6 хувиар тус тус биелээд байна.         

      Хэнтий аймгийн ГХБХБГазрын хамт олон

Амжилт бүтээл

-2003 онд аймаг, нийслэлийн Газрын албадын хэмжээнд 1  дүгээр байр.

-2004 онд аймаг, нийслэлийн Газрын албадын хэмжээнд 2  дугаар байр.

-2007 онд аймаг, нийслэлийн Газрын албадын хэмжээнд 5 дугаар байр.

-2011 онд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газруудаас 4  дүгээр байр.

-2015 онд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газруудаас Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн чиглэлээр “Тэргүүний байгууллага”

-2015 онд аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газруудаас газар зохион байгуулалтын ажлаар “Тэргүүний байгууллага, барилгын салбарын ажлаар 3 дугаар байр.

-Бэлчээрийн фотомониторингийн цэг үүсгэх уралдаанд “Оны шилдэг байгууллага”, “Шилдэг мэргэжилтэн”, “Шилдэг сумын даамал” номинацуудад тэргүүн байр.

-Аймгуудын ГХБХБГазруудаас 2016 оны ажлаараа Тэргүүний байгууллага.

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР