Ажлын байрны сул орон тоо гарлаа.

2019-01-17

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн Геодези, зураг зүй, инженер хайгуул, мониторинг хариуцсан мэргэжтилтний орон тоо, Батширээт сумын газрын даамлын түр орон тооны ажлын байр гарлаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР